Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO Szanowni Państwo, Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. […]

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół w Szczurowej Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana/ Ucznia danych osobowych jest Dyrektor […]

Zgoda na publikację wizerunku – serwis facebook

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W SERWISIE FACEBOOK Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez Zespół Szkół w Szczurowej, ul. Rynek 14,32-820 Szczurowa mojego wizerunku utrwalonego podczas ………………………………………………………………….   w dniu ………………., którego byłam/em uczestnikiem, na stronie społecznościowej w serwisie Facebook pod adresem www.facebook.pl/Zespół-Szkół-w-Szczurowej w celu promocji szkoły Zespół Szkół w Szczurowej pragnie poinformować, że serwery serwisu Facebook znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą […]

Zgoda na publikację wizerunku – serwis szkoły

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU W SERWISIE SZKOŁY  Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na zamieszczenie przez Zespół Szkół w Szczurowej, ul. Rynek 14, 32-820 Szczurowa wszelkich materiałów przedstawiających wizerunek mojego dziecka: ….………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka) na stronie społecznościowej w serwisie facebook pod adresem www.zsszczurowa.edu.plw celu promocji szkoły. Zespół Szkół w Szczurowej pragnie poinformować, że serwery serwisu facebook znajdują się poza granicami Unii Europejskiej, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony […]

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZUROWEJ Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka ……………………………………………………………………………………………………………… (imię nazwisko dziecka) Oświadczam, że w dn. …………………………………….. zapoznałam/-em się z treścią Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczniów Zespołu Szkół w Szczurowej. ………………………………………… (czytelny podpis rodzica, opiekuna ucznia) OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW W ZESPOLE […]

Informacja o działaniach promocyjnych

Informacja o działaniach promocyjnych prowadzonych przez Zespół Szkół w Szczurowej Zespół Szkół w Szczurowej, tak jak zdecydowana większość instytucji na całym świecie, informuje o swojej działalności, także podejmując aktywne działania promocyjne. W tym celu prowadzimy np. tablice informacyjne, gazetkę szkolną, szkolne strony internetowe. W zasobach tych publikujemy informacje o naszych szkolnych wydarzeniach, przedsięwzięciach, sukcesach członków naszej szkolnej społeczności, w tym naszych uczniów. Rozpowszechniane są tylko te informacje, które […]