Informacja o działaniach promocyjnych prowadzonych przez Zespół Szkół

w Szczurowej

Zespół Szkół w Szczurowej, tak jak zdecydowana większość instytucji na całym świecie, informuje o swojej działalności, także podejmując aktywne działania promocyjne. W tym celu prowadzimy np. tablice informacyjne, gazetkę szkolną, szkolne strony internetowe. W zasobach tych publikujemy informacje o naszych szkolnych wydarzeniach, przedsięwzięciach, sukcesach członków naszej szkolnej społeczności, w tym naszych uczniów. Rozpowszechniane są tylko te informacje, które stawiają Szkołę i uczniów w dobrym świetle. Wzbogacamy je zdjęciami i ewentualnie filmami, które zostały wykonane w czasie szkolnych uroczystości, wydarzeń, zajęć.

Szanując prawa* naszych uczniów i ich rodzin, serdecznie prosimy o podjęcie decyzji dotyczącej

rozpowszechniania w celach promocji Szkoły informacji na temat Państwa dziecka.

Zgoda na rozpowszechnianie informacji nt. ucznia, w tym jego wizerunku

w celach związanych z promocją Szkoły

Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko dziecka)

Wyrażam/nie wyrażam (niepotrzebne skreślić) zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka takich jak imię i nazwisko, klasa, do której uczęszcza moje dziecko, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brało lub będzie brało udział (np. konkursy, zawody sportowe), informacji o jego sukcesach, w tym także wizerunku mojego dziecka, czyli fotografii i nagrań, na których będzie możliwa identyfikacja mojego dziecka. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z promocją szkoły, także poprzez ich udostępnienie, rozpowszechnienie w następującej formie:

  • umieszczenie informacji w gazetce szkolnej
  • zamieszczenie informacji na tablicach informacyjnych umieszczonych wewnątrz budynku Szkoły
  • zamieszczenie informacji na oficjalnych szkolnych stronach internetowych

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie. Dane będą mogły być przetwarzane do czasu wycofania zgody. Brak zgody będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących mojego dziecka w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

* Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880, 1089, z 2018 r. poz. 650)

………………………………………………

( data ,podpis rodzica/opiekuna prawnego)