2020/2021

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2020/2021

dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Typ szkołyPrzedmioty wiodące/profile/zawodyJęzyki obcePrzedmioty rozszerzoneCykl kształceniaPlanowana liczba oddziałówPlanowana liczba
uczniów
w oddziale
Technikumtechnik organizacji turystyki 422104
-1 oddział
j. angielski j. niemieckij. angielski5 lat124
Branżowa Szkoła
I stopnia
wielozawodowado wyboru : j. angielski j. niemiecki_3 lata124

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

przedmioty rozszerzone:

język angielski

Zakres kompetencji zawodowych absolwenta:

– organizowanie działalności turystycznej,

– organizowanie imprez i usług turystycznych,

– rozliczenie imprez i usług turystycznych,

– obsługiwanie klientów korzystających z usług turystycznych.

Praktyka:

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej odbywają 8-tygodniową praktykę w przedsiębiorstwach turystycznych, biurach podróży, hotelach.

Perspektywy rozwoju zawodowego ucznia:

kurs kelnerski,

– kurs wychowawcy kolonijnego.

Możliwości w zakresie zatrudnienia:

Technik obsługi turystycznej może być zatrudniony: w biurach podróży, punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, jako pilot wycieczek i przewodnik turystyczny.

.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

3 letnia, dla młodzieży, na podbudowie programowej szkoły podstawowej

WIELOZAWODOWA, dla młodocianych pracowników.

Zajęcia teoretyczne zawodowe realizowane są w systemie kursowym, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: sprzedawca, betoniarz – zbrojarz, murarz- tynkarz, kucharz, piekarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, blacharz samochodowy, fryzjer, elektryk, wędliniarz, stolarz, posadzkarz.

UWAGA!

Uczniowie, którzy chcieliby kształcić się w innym zawodzie, niż wymienione powyżej mogą uczyć się w naszej szkole a praktykę odbywać w wybranej przez siebie firmie.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół w Szczurowej na rok szkolny 2020/2021

Kształcenie dorosłych

W kursie mogą brać udział pełnoletni uczniowie

Typ szkołyPrzedmioty wiodące/profile/zawodyJęzyki obcePrzedmioty rozszerzoneCykl kształceniaPlanowana liczba oddziałówPlanowana liczba
uczniów
w oddziale
Kwalifikacyjny kurs zawodowy
AU.20 – prowadzenie sprzedaży__1,5 roku130

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – dla dorosłych:

PROWADZENIE SPRZEDAŻY

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to bezpłatna forma kształcenia, adresowana do osób dorosłych (legitymujących się świadectwem ukończenia: szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej lub dyplomem ukończenia szkoły wyższej), zainteresowanych uzyskaniem lub uzupełnianiem konkretnej wiedzy i umiejętności.  To elastyczny system kształcenia, umożliwiający w systemie zaocznym (w czasie 1,5 roku – soboty, niedziele) przygotowanie się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, umożliwiające przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Na terenie szkoły realizowany jest projekt

Erasmus ( wyjazd młodzieży na praktyki zagraniczne do Austrii )

Realizowane kursy i szkolenia:

-kurs florysty

-kurs barmański

-kurs kelnerski

-kurs operatora wózka widłowego

-kurs animatora czasu wolnego