KOMUNIKAT DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN ZAWODOWY

W CZERWCU 2021

 1. Egzamin przeprowadzany jest dla następujących szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół:
  1. Technikum – w części pisemnej i praktycznej w kwalifikacji TG.14, TG 15, AU.20
  1. Technikum – w części pisemnej w kwalifikacji AU.25
  1. Branżowa Szkoła I stopnia – w części pisemnej i praktycznej w kwalifikacji TG.05, TG.04, AU.20
 2. Terminy przeprowadzania egzaminów przeprowadzonych na terenie szkoły:
  1. 21 czerwca, godz. 9.00 – część praktyczna TG.14
  1. 21 czerwca, godz. 13.00 – część praktyczna TG.15
  1. 22 czerwca, godz. 10.00 – część pisemna TG.14, AU.20, TG.05, TG. 04
  1. 22 czerwca, godz. 12.00 – część pisemna AU.25, TG. 15
  1. 23 czerwca, godz. 12.00  – część praktyczna TG.04 – Zespół Szkół w Czchowie
  1. 30 czerwca, godz. 8.00,12.00, 16.00  – część praktyczna AU.20
  1. 30 czerwca , godz. 8.00 – część praktyczna TG.05 – Zakład Mięsny Chabura, Rylowa
 • Terminy przeprowadzania egzaminów przeprowadzonych poza siedzibą szkoły:
  • 23 czerwca, godz. 12.00  – część praktyczna TG.04 – Zespół Szkół w Czchowie
  • 30 czerwca, godz. 8.00 – część praktyczna TG.05 – Zakład Mięsny Chabura, Rylowa
 • Wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne w kwalifikacji TG. 14, TG. 15 zostają przeprowadzane w szkole w salach 3 lub 4 na piętrze. Egzaminy praktyczny w kwalifikacji
  AU. 20 będzie przeprowadzony w sali 6.
 • Na egzaminy proszę przyjść pół godziny wcześniej przed ustalonym terminem.
 • Uczniowie zgłaszają się na egzamin z czarnym długopisem ( pisakiem) oraz dokumentem tożsamości.
 • Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym.
 • SZKOŁA ZAPEWNIA KALKULATORY PROSTE . ( po zakończonym egzaminie uczniowie pozostawiają je na ławkach). Wszystkie kalkulatory zostaną przed egzaminem zdezynfekowane.
 • Uczniów zgłaszających się na egzaminy obowiązują Wytyczne dotyczące organizowania
  i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego w sesji letniej 2021 r.
 •  21-22 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów Technikum
 •  22 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów Branżowej Szkoły I stopnia.

Sekcja 1.

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów

 1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły[1]), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 1. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 1. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 1. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 2. zdający
 3. osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
 4. inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 5. pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

 1. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 1. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 1. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 1. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
  Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
  1. [*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły. 

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego

 • [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególnośc iw przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ
  i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
  • [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 • Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane
  w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.