O projekcie - Modernizacja Kształcenia Zawodwego

Opublikowano w Modernizacja kształcenia

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE.

Projekt systemowy Województwa Małopolskiego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.2.
Uznając rozwój kształcenia zawodowego za priorytetowe wyzwanie w obszarze edukacji, Województwo Małopolskie skoncentrowało swoje działania na podniesieniu jego jakości w całym województwie poprzez realizację projektu partnerskiego o zasięgu regionalnym we współpracy z wszystkimi powiatami z Małopolski, gminami prowadzącymi szkoły zawodowe oraz podmiotami niepublicznymi wyłonionymi na drodze konkursu.
Przygotowana przez Województwo Małopolskie strategia działania zakłada kompleksowe wsparcie szkolnictwa zawodowego w regionie poprzez wykorzystanie instrumentów dostępnych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Jest to jedno z pierwszych w Polsce tego typu komplementarnych przedsięwzięć o zasięgu regionalnym, zakładające równoczesne wsparcie uczniów, jak również kadry pedagogicznej szkół zawodowych. Głównym celem projektu będzie wzmocnienie kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, lepsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy, poprawa społecznego wizerunku kształcenia zawodowego, szczególnie wśród młodzieży oraz rodziców.
Jednym z kluczowych elementów projektu będzie możliwość doposażenia wiodących szkół, kształcących w poszczególnych branżach w sprzęt techno – dydaktyczny służący podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ramach tzw. cross-financingu (10 % wartości projektu).
Oszacowano, że do końca 2014 roku liczba uczniów biorących udział w kursach, szkoleniach i zajęciach dodatkowych wyniesie ok 37 tysięcy, a 194 szkoły zawodowe zostaną wyposażane w nowoczesny sprzęt służący do praktycznej nauki zawodu. 
Projekt będzie realizowany przez pięć lat do końca 2014 roku. Planowany budżet projektu wynosi 140 mln zł.
Informacje zaczerpnięto ze strony głównej projektu : http://www.zawodowamalopolska.pl/
W Zespole Szkół w Szczurowej  wsparciem w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce objęci zostaną uczniowie uczęszczający do technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. 
Budżet, jakim dysponuje nasza szkoła w tym zakresie opiewa na kwotę przekraczającą 150 000 zł. 
Nasi uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w dodatkowych zajęciach edukacyjnych z matematyki,  języka angielskiego.
Poza tym organizowanych będzie szereg kursów dających dodatkowe kwalifikacje zawodowe. I tak na przykład:
kurs prawa jazdy kategorii B, kurs obsługi kas fiskalnych, kurs animatora czasu wolnego, kurs florysty.
Szkolnym Liderem Projektu jest : Piotr Janczak

High Quality Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration FCT