OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ

Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZUROWEJ

Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego

dziecka

………………………………………………………………………………………………………………

(imię nazwisko dziecka)

Oświadczam, że w dn. …………………………………….. zapoznałam/-em się z treścią Informacji

dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczniów Zespołu Szkół w Szczurowej.

…………………………………………

(czytelny podpis rodzica, opiekuna ucznia)

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ

Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW

W ZESPOLE SZKÓŁ W SZCZUROWEJ

Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego

dziecka

………………………………………………………………………………………………………..

(imię nazwisko dziecka)

Oświadczam, że w dn. …………………………………….. zapoznałam/-em się z treścią Informacji

dotyczącej przetwarzania danych osobowych uczniów Zespołu Szkół w Szczurowej.

…………………………………………

(czytelny podpis rodzica, opiekuna ucznia)