• Walentynki 2016

  • Konkurs o NATO i UE

  • Targi Edukacyjne

  • Wyjazd na lodowisko

Copyright 2019 - dd

W naszej szkole będzie realizowany projekt z zakresu kształcenia zawodowego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Początek ralizacji projektu planowany jest na wrzesień 2017 r., przewidywany czas realizacji - 4 lata. W ramach projektu  przewidywane są kursy zawodowe, staże, zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego. Wszystkie zajecia dla młodziezy będą bezpłatne. Partnerem projektu i koordynację prowadzi Powiat Brzeski.

CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU
Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wparcie szkół –utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych

 
W dniu 01.06.2017 Powiat Brzeski rozpoczął realizację projektu pn. „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów. Celem głównym projektu jest rozwój oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących się w powiecie brzeskim w wybranych branżach. Branżą wiodącą jest branża elektryczno – elektroniczna, natomiast branżami uzupełniającymi są: branża administracyjno – usługowa oraz turystyczno – gastronomiczna. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez powołanie Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) przy Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w ZSP nr 2 w Brzesku, w drodze zarządzenia Dyrektora ZSP nr 2 w Brzesku na mocy upoważnienia udzielonego przez Starostę Brzeskiego.
 
Szkoły realizujące projekt to:
-   Technikum im. J. Piłsudzkiego i szkoła branżowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku;
-   Technikum, szkoła branżowa i dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku;
-   Technikum, szkoła branżowa i dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie;
-   Technikum, szkoła branżowa i dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Szczurowej oraz
-   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Złotej.
 
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć dla uczniów i uczennic w wieku 15-20 lat oraz kadry pedagogicznej kształcących się w danej branży na obszarze województwa małopolskiego, w ramach takich form wsparcia jak:
-  kursy zawodowe;
-  staże/praktyki zawodowe;
-  wizyty i zajęcia zawodoznawcze;
-  dodatkowe zajęcia wyrównawcze;
-  doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
 
W działalność CKZ włączeni zostaną przedsiębiorcy, którzy będą czynnie uczestniczyć w doskonaleniu zawodowym poprzez powołanie Rady Programowej, której podstawowym zadaniem będzie monitorowanie jakości kształcenia zawodowego na terenie powiatu brzeskiego, w drodze m.in. opiniowania programów kształcenia czy programów rozwoju oraz proponowania kierunków dalszego rozwoju uczniów i uczennic.
 
Realizacja projektu, w tym włączenie przedsiębiorców w planowane działania ma zwiększyć szanse przyszłych absolwentów szkół uczestniczących ww. projekcie w znalezieniu zatrudnienia na lokalnym
rynku pracy.
Wartość projektu wynosi: 4 515 832,15 zł, w tym wkład z UE 3 837607,32 zł

źródło: edukacja.powiatbrzeski.pl