Klauzula informacyjna RODO


Szanowni Państwo,


Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1 tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których dane są przetwarzane
w zakresie ich praw z tego tytułu.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zespół Szkół w Szczurowej (Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.

Klauzula informacyjna dla rodziców/ uczniów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana – rodzica/ucznia danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół w Szczurowej, ul. Rynek 14, 32-820 Szczurowa, telefon: 14 671-49-39, e-mail: sekretariat@poczta.fm
  2. Dane osobowe Pani/Pana/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie- Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
  3. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  4. Posiada Pani/Pan/uczeń prawo do: dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu
    na przepisy prawa oświatowego.
  6. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.