• Od 9 do 29 listopada 2020 r. następuję zmiana organizacji zajęć w szkole.
  • W klasie 3 technikum oraz wszystkich klasach szkół branżowych  nauka odbywa się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość – nauka zdalna.
  • W klasie 4 technikum są zorganizowane zajęcia stacjonarne z przedmiotów zawodowych (poniedziałek) oraz konsultacje grupowe z przedmiotów maturalnych (czwartek, piątek) w grupie do 10 osób.
    Udział w lekcjach z przedmiotów zawodowych jest obowiązkowy. Pozostałe lekcje odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
  • W związku ze zmianą organizacji zajęć plan lekcji ulegnie drobnej korekcie.
  • W okresie od 9 października do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.
  • Wszelkie zmiany i szczegółowe informacje zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.