• Od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r. następuję zmiana organizacji zajęć w szkole.
  • W klasie 3 technikum są zorganizowane zajęcia stacjonarne z przedmiotów zawodowych (czwartek) w wymiarze 9 godzin lekcyjnych.
  • W klasie 4 technikum są zorganizowane zajęcia stacjonarne z przedmiotów zawodowych ( poniedziałek) w wymiarze 8 godzin lekcyjnych oraz konsultacje grupowe z przedmiotów maturalnych
    (czwartek, piątek) w grupie do 10 osób.
  • Udział w lekcjach stacjonarnych z przedmiotów zawodowych jest obowiązkowy. Pozostałe lekcje w Technikum odbywają się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
  • We wszystkich klasach szkół branżowych nauka odbywa się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość – nauka zdalna
  • W związku ze zmianą organizacji zajęć plan lekcji dla klasy 3T ulegnie drobnej korekcie.
  • Uczniowie szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.
  • Wszelkie zmiany i szczegółowe informacje zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.